Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

chleb-i-wino
chleb-i-wino
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagriber griber
chleb-i-wino

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viagriber griber
chleb-i-wino
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viagriber griber
chleb-i-wino

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viagriber griber
chleb-i-wino
tak naprawdę?
żyję dla tych paru marnych chwil, kiedy ktoś mi mówi w oczy:
-kurwa jak to dobrze, że jesteś.
Reposted fromnotthesame notthesame viagriber griber
9594 ee41
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viagriber griber

August 08 2017

chleb-i-wino
chleb-i-wino
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
chleb-i-wino
3120 7ead 500
chleb-i-wino
chleb-i-wino
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamadadream madadream
chleb-i-wino
chleb-i-wino
1433 874d 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamadadream madadream
4562 b706
chleb-i-wino
chleb-i-wino
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
chleb-i-wino
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
Reposted fromverronique verronique viamadadream madadream
7112 612b

inkdnready:

…😈

Reposted fromtoudii73 toudii73 viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl