Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

chleb-i-wino
chleb-i-wino
chleb-i-wino
2897 b86b 500
Reposted fromtichga tichga vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
4088 9860 500
Reposted fromwsukience wsukience vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
5228 7e7f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadadream madadream
chleb-i-wino
chleb-i-wino
1921 d737 500
Reposted fromrisky risky viamadadream madadream

October 08 2018

chleb-i-wino
2437 9d9a

October 01 2018

chleb-i-wino
Najpierw unosisz sie dumą, by pokazać jak dobrze radzisz sobie bez niego. Mijają tygodnie, miesiące, tak zwyczajnie, niezauważalnie. Później jest tylko pustka. Dawna duma mija. Nie napisałaś wtedy, kiedy był na to czas, nie napiszesz teraz gdy jest juz za późno by cokolwiek naprawiać.
— 23/9/14
Reposted fromtereseek tereseek viamadadream madadream
chleb-i-wino
Tylko dlatego, że fizycznie jesteście od siebie oddaleni o tysiące kilometrów, nie znaczy, że wasze serca też są.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
chleb-i-wino
3225 7174
Reposted fromsonylein sonylein viamadadream madadream

September 17 2018

chleb-i-wino
chleb-i-wino
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadaaa93 adaaa93
chleb-i-wino
4139 8251
Reposted fromonlyman onlyman viaadaaa93 adaaa93

August 19 2018

chleb-i-wino
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasurpriseme surpriseme
chleb-i-wino
8672 4c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viasurpriseme surpriseme

June 24 2018

chleb-i-wino
7533 d3ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vialaparisienne laparisienne
chleb-i-wino
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
chleb-i-wino
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl